Rozhovor s Oldřichem Burgerem - Praktická elektronika

  • Home
  • Rozhovor s Oldřichem Burgerem - Praktická elektronika

Oldřich Burger Rozhovor s Oldřichem Burgerem, OK2ER, zakladatelem firem BTV a LOOPER SYSTEMS v Klimkovicích na severní Moravě, zabývajících se vývojem a výrobou „magnetických smyček“.

Tvých článků o MLA bylo v PE-AR publikováno dost, aby si tvoji značku OK2ER většina HAM komunity spojila s těmito anténami. Kromě toho jsme v PE-AR [1] publikovali i další tvé aktivity v oblasti trochu vzdálené od rádiové komunikace, což bylo – pokud se nepletu – i tvé první povolání (v armádě). Nicméně, propojeno „oslím můstkem“, i tato šedá zóna, striktně fyzikálním pohledem, nepochybně úzce souvisí s magnetismem a MLA.

Je to tak, jak říkáš. Podílel jsem se ve firmě B PLUS TV a. s. (dále jen BTV), která je původně typicky hodně specializovaná firma na radiokomunikační a mikrovlnné technologie, na odbočení od původního programu firmy do oblasti, která si razí cestu do praktického života. Dokonce na VŠB TU byla na katedře telekomunikací na toto téma vypsána bakalářská práce (BP) s názvem „Magnetická smyčková anténa a interakce magnetického pole se živou hmotou“, kterou jsem z pověření děkana FEI VŠB oponoval. Celá snaha o pokrok tohoto oboru biofyziky neskončila dobře. Podrobnosti bych raději vynechal. Ostatně, jak známo z nedávné minulosti, i v oblasti vzdálené od našeho tématu mohou existovat a existují nesmiřitelné názorové proudy na jednu věc (COVID 19), a to i na akademické úrovni, v kontroverzních výrocích renomovaných pánů profesorů. V této souvislosti se nedivím, že celá věc s BP dopadla špatně, možná v obavě, že by mohl spolek Sysifos udělit VŠB Bludný balvan. Vše se nakonec vyřešilo kulantně…

Dobře tedy; nebudu naléhat na další doplnění a vysvětlení naznačených podrobností, takže odjinud. Co se na paralelním programu BTV změnilo od výše zmíněného rozhovoru z roku 2017?

ROTOMAGPřiznávám, že v době, kdy jsme na toto trochu kontroverzní téma, které vybočovalo z náplně radioamatérského časopisu, spolu hovořili, jsme byli na začátku úplně neznámé cesty, kterou bych pojmenoval „fyzikou ke zdraví“. Byly to mé osobní zdravotní problémy, které mne motivovaly k tomu, že jsem přesvědčil Milana, OK2MMO, aby svou tvůrčí kapacitu uvolnil i na vývoj přístrojů, které dnes úspěšně prodáváme. Nejen v ČR. Tomu, že se názory na toto téma pomalu mění, nasvědčuje i fakt, že v podstatě podobný rozhovor, který jsi se mnou dělal v [1], publikoval před pár měsíci i polský časopis Swiat Radio [2]. Vývoj a výroba těchto biofyzikálních přístrojů/pomůcek ke svépomocnému udržování životního komfortu v oblasti zdraví naplňuje dnes značnou část výrobní kapacity BTV. Unikátní projekty, na nichž BTV pracuje i ve spolupráci s AV ČR a VŠB TU, jsou sice mnohem „důstojnější“ a na vědeckotechnickém špičkovém levelu, nicméně i naše údajně „šarlatánské“ biofyzikální pomůcky si ve světové konkurenci razí cestu do světa. Nejnovější přístroj, který jsme vymysleli, vypiplali a vyrábíme, jsme nazvali ROTOMAG. Bizarní je, že asi čtyři roky před tím, než jsme s Jirkou Polívkou [3] na pointu tohoto řešení klasické magnetoterapie v rámci brainstormingu přišli, se podobným tématem na profesionální vědecké úrovni zabývali čínští přírodovědci [4]. V Japonsku mají dokonce na principiálně stejný, ale konstrukčně jinak provedený rotomag nedávno udělený patent [5]. Myslím si proto, že asi nejde o šarlatánství.

Od minulého rozhovoru jsme výrazně inovovali ELZapp, dnes vyráběný už ve druhé generaci jako ELZapp II, a vyvinuli jsme také vlastní plazmový generátor, což je vlastně v principu podobné zařízení, které používal R. R. Rife už před asi 80 lety. Trochu bych to přirovnal k anabázi s MLA, které jsou také sto let staré a vrátily se v novém kabátě. Možná jsem k jejich návratu svou deset let trvající aktivitou v tomto úzkém anténním oboru tak trochu pomohl.

Nevím, má-li smysl plýtvat papírem na vysvětlování podrobností, které s touto zdánlivě podobnou tematikou souvisejí. Těm, které bude toto téma zajímat, bych doporučil vyhledat si pomocí slov a hesel spoustu užitečných informací na „netu“ samostatně. Díky internetu je dnes vše mnohem snazší, než tomu bylo za našeho mládí.

Abych se nezdvořile zeptal: Kam směřovat to tvé mládí?

Jsem ročník 1946, takže je to hodně dávno.

Oldo, naše povídání je dosud příliš obecné. Vysvětli nám princip, jak přístroje ROTOMAG, ElZapp a RaMaLoop fungují. Nebo ještě jinak. Existuje nějaká souvislost mezi typem chorob a použitým vysílaným signálem/kmitočtem?

Nikola TeslaSprávná otázka, kterou bych asi vysvětloval dlouho, proto raději odkážu na literaturu a další zdroje. Nicméně, něco konkrétního při našem rozhovoru uvést musím. Takže: Nikola Tesla si všiml, že střídavé elektromagnetické pole z jeho generátorů má pozitivní vliv na kondici a zdraví jeho i jeho spolupracovníků. Rád v této spojitosti poukazuji na fotografii, kde N. Tesla sedí před velkou magnetickou anténou. Hlubší průnik do tohoto zjištění nicméně udělal až Američan Royal R. Rife (1888 - 1971). Tento vědec svým převratným unikátním optickým mikroskopem, který se blížil svým zvětšením až o deset let později objevenému elektronovému mikroskopu – ale na rozdíl od elektronového mikroskopu jím lze pozorovat živé tkáně – zjistil, že různé frekvence destruují na rezonančním principu viry, bakterie, prvoky a další parazitické živé entity, které vyvolávají onemocnění. Těchto frekvenčních závislostí-rezonancí objevil několik desítek. Podle dochovaných a lékařský-mi kapacitami potvrzených závěrů a dobových novinových archiválií byl Rife schopen frekvencemi prokazatelně léčit už ve třicátých letech minulého století (tedy před téměř sto lety) některé v té době neléčitelné nemoci. Pro „farma“ průmysl by Rifeho levná metoda léčby byla hodně kontraproduktivní, takže se uchýlili k diskreditaci R. R. R. a soudními tahanicemi nakonec dosáhli jeho psychického zničení (alkoholismus).

Řadu let existovalo v oboru tzv. biorezonance ticho, ale na původních Rifeho studiích pokračovala Dr. Hulda Clark (dále i H. C.), která celý tento obor „reinkarnovala“ a podílela se na vytvoření souboru léčivých frekvencí, které lze nalézt pod názvem CAFL. Nemyslím si, že všechny frekvence z tohoto seznamu jsou správné a zaručeně fungující, ale jejich velký počet ze seznamu asi 1300 diagnóz i k mému velkému překvapení funguje. Jako technik, který část aktivního života působil na pracovišti Akademie věd, jsem tento směr považoval za nesmysl. Až když jsem dostal příležitost vyzkoušet si na vlastní lékařsky potvrzené diagnózy přístroj Super Ravo Zapper, který využívá principů a poznatků R. R. R. a H. C., jsem byl nucen svůj tvrdě odmítavý postoj změnit. O 180 stupňů. Dodnes přístroj vyrábí firma Zapper Technology (Z-technology) v Praze.

Stal se pak ze mne propagátor této metody, čímž jsem „propadl“ ve vážnosti u kolegů a některých významných radioamatérů, kteří se angažují ve spolku Sysifos. Je mi to líto, ale nic s tím neudělám. Protože se český Super Ravo Zapper vyrábí už asi 15 let bez zásadnější inovace, věc dospěla až tak daleko, že jsme vyvinuli vlastní generátor s názvem ElZapp. Tomu ale předcházela ještě jedna epizoda:

Původní „léčení frekvencemi“, které provozoval Nikola Tesla a R. R. Rife (porovnejme s lege artis magnetoterapií), bylo činěno jako interakce elektromagnetického pole s živou tkání. Pokračovatelé v této metodě ale nebyli tehdy schopni realizovat složitější elektroniku generátorů, které používal Rife, takže experimentálně zjistili a ověřili, že galvanické řešení (zapping) vlastně také funguje. (Jedná se o držení elektrod generátoru impulsního průběhu s velkým počtem harmonických kmitočtů.)

RaMaLoopPokud se týká položené otázky. Princip zapperů je jednoduchý. V podstatě se jedná o AKO – generátor kmitočtu. Na experimentování stačí jeden obvod NE555. Výrobců podobných zapperů existuje na světě mnoho desítek, spíše bych to posunul o jeden řád výše. Jejich kvalita a cena se také pohybuje v řádové diferenci. Udělat si na otestování jednoduchý zapper je pro průměrného elektronika otázkou několika hodin a několika desítek korun – ale co dál. Databáze kmitočtů sice existuje, přesný čítač možná radioamatér má, časové programování a naprogramování posloupnosti spouštění sady použitých kmitočtů, bezpečnostní prvky… Tady se věci komplikují. V laboratoři je takovéto udělátko asi použitelné, ale pro život a daný účel je to hodně nepraktické řešení. Pro standardního uživatele této „divné metody“ není takový bastl řešením. I mikrovlnný guru, Jirka Polívka [3] nakonec na záměr ušetřit a postavit si vlastní zapper rezignoval a pořídil si za asi deset tisíc Super Ravo Zapper. Mimo jiné, v ČR se jich prodalo několik desítek tisíc kusů. I já (dříve elektronik) jsem si na počátku svého „přerodu“ SRZ pořídil. Nicméně měl jsem chuť vyzkoušet udělat i krok zpět a vrátit se k původní metodě, působení elektromagnetickým polem (N. Tesla). Tímto způsobem vlastně vznikl přístroj RaMaLoop, radiomagnetická smyčka, která je vlastně jakýmsi převodníkem nebo konvertorem, převádějícím napětí ze zapperu na elektromagnetické pole pomocí magnetické smyčkové antény.

Podle počtu prodaných kusů zapperů v ČR i ve světě je zřejmé, že metoda funguje, jinak by se tak dlouhou dobu zappery neprodávaly. Je třeba zdůraznit, že přístroje tohoto typu nemají téměř žádnou komerční podporu; z přibližně stejného důvodu, na který „dojel“ R. R. Rife. Jejich prodej se realizuje převážně na základě pozitivních referencí stávajících uživatelů. Neumím si představit, že by někdo doporučoval svým známým něco, o čem by sám nebyl hluboce přesvědčený, že to není šunt. A pokud se týká novinky – ROTOMAG, i tento přístroj vznikl víceméně náhodou. Bolela mne záda. Princip ROTOMAGu je popsán v [4]. Jedná se o rotující neodymové magnety, které vytvářejí silné lokální proměnlivé magnetické pole. Je všeobecně známo, dokonce i archeologicky doloženo, že léčení pomocí permanentních magnetů bylo používáno už ve starém Egyptě. Používání magnetitu v Evropě je známo od středověku. Moderní věda posunula tuto magnetoterapii o krok dále a využívá dnes nejen permanentní magnety, ale i střídavé nízkofrekvenční magnetické pole, nejčastěji do 100 Hz. Je to lékařsky schválený postup! Novinka, zmíněný ROTOMAG, pracuje až do 200 Hz a jeho předností je miniaturní rozměr a extrémně vyšší energetická účinnost. Dříve zmiňovaný RaMaLoop z dílny BTV rozšiřuje frekvenční rozsah magnetického pole do oblasti stovek kHz.

Napadá mne „záludná“ otázka. Kdo a jak stanovil vhodné biorezonanční kmitočty?

Pokud je mi známo, první s touto sadou kmitočtů přišel R. R. Rife, který praskání buněčných membrán vlivem rezonance viděl přímo na svém unikátním mikroskopu. Jakým způsobem postupovala Hilda Clark, nevím. Nicméně, dnes existují diagnostické přístroje, například FSCAN, které na principu metody EAV umí individuálně vyšetřit, které patogenní entity vyšetřovaného jedince okupují. Pak je postup udržování dobré zdravotní kondice mnohem snadnější a přímočařejší, než když se strefujeme jen podle symptomů. Přestože jsou zapping a biorezonance ostrakizovány – viz příběh s BP, který jsem vzpomenul na počátku rozhovoru, věřím, že se dočkáme situace, že to pochopí i ti, kteří nás nazývají šarlatány. Zajímavá kniha na toto téma je [6].

Z našeho rozhovoru by mohl někdo nabýt dojmu, že klasickou medicínu a lékaře už ani nepotřebuješ?

PlasmaLoopUrčitě NE! Tento pohled rozhodně odmítám. Byl bych nerad, kdyby naše povídání mělo takovéto vyznění. Obdivuji a respektuji famózní výsledky vědy, výzkumu a aplikační praxe v medicíně; nepřehlížím, zejména za poslední čtvrtstoletí, neuvěřitelný pokrok a rozvoj diagnostických metod a lékařských přístrojů. Řečeno jinak: miluji vědu a techniku. Sobotní pořad Meteor poslouchám pravidelně mnoho let. Před rokem 1989 jsem pracoval v Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV v Ostravě jako elektronik a dodnes rád vzpomínám na brainstormingy se spoustou skvělých lidí na tomto pracovišti. S Pavlem Dočekalem, kolegou z tohoto pracoviště, jsme založili první ATARI KLUB v Československu a vydali jsme řadu českých manuálů k tomuto počítači [7]. Kniha o MLA [8] byla napsána s podporou Katedry telekomunikační techniky VŠB TU, jejím spoluautorem je Marek Dvorský, zástupce vedoucího KTT. Firma BTV, kterou jsem po roce 1989 spolu s Milanem Otiskem, OK2MMO, založil, spolupracovala a i v současnosti úzce spolupracuje na několika projektech s VŠB TU Ostrava, s UFA AV v Praze a firmou Meteopress, která vyrábí a prodává meteoradary. A abych nezapomněl: jsem autorem a spoluautorem asi devíti desítek registrovaných průmyslových práv (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory), takže toto zkrácené CV mne těžko může kvalifikovat jako šarlatána. Tam, kde standardní lékařské postupy fungují, by bylo nesmyslné vyhýbat se ordinaci lékaře. Metoda frekvenční terapie může být další alternativní cestou v situacích, kde standardní cesta skrze ordinaci lékařů nenalezla východisko/vyléčení. Nazvěme to třeba jako „víceboj“. Rád bych také zmínil fakt, že naše přístroje používá početná řada lékařů a terapeutů. A pro skeptiky, kteří ve všem, co neumí jinak racionálně vysvětlit, hledají placebo, doplňuji: nejedná se pouze o lékaře humánní medicíny, ale i o veterináře…

Nechci v žádném případě nikomu vnucovat můj odlišný, možná i avantgardní pohled na svět. Považuji ale za smysluplné šířit k nelibosti SKEPTIKŮ dnes opět ostrakizované informace o existujících cestách ke komfortnímu žití/zdraví. Současná rozjitřená doba mi připomíná dobu mého mládí, kdy si jedna státostrana osobovala právo na jedině správné/povolené vidění světa. Kdysi zajišťované pomocí rušiček RFE a VOA, dnes mazáním a blokováním webů.

Chtěl bych proto tímto závěrečným vyjádřením poděkovat redakci PE-AR za odvážný přístup k publikování našeho rozhovoru. Pokud byste náhodou od Sysifů jako „ocenění“ dostali Bludný balvan a pokud byste třeba nevěděli, co s ním, hlásím se o jeho převzetí. Rád si ho doma vystavím.

Děkuji za rozhovor a přeji tobě i vašim firmám hodně zdaru.

Připravil Petr Havliš, OK1PFM.

 

Prameny

[1] Náš rozhovor. PE-AR 12/2017.

[2] Rozhovor Swiat Radio 1 – 2/2022 (Polsko).

[3] Silent key Jiří Polívka. PE-AR 2/2022.

[4] Rotmag. Příloha PDF. www.aradio.cz

[5] JA patent 2017-080103.

[6] Bláhová, Hana: Deník šarlatánky. 2020. www.hblahova.com

[7] ATARI. Přílohy PDF. www.aradio.cz

[8] Burger, O.; Dvorský, M.: Magnetic Loop Antennas Slightly Different Each Time. Ostrava 2020.

 

Praktická elektronika - AR 10/2022